De rondweg die rondom `t Harde moet komen houdt de gemoederen nog steeds veelal bezig. Niet alleen in het dorp zelf, maar nu beginnen ook mensen en politici in de omringende dorpen zich te roeren. In Oldebroek vindt ChristenUnie-raadslid Henk van Bergeijk dat, indien er geen rondweg om `t Harde komt maar een aanpassing aan de huidige situatie, de 27 miljoen die gereserveerd was hiervoor best in een rondweg om Oldebroek kan worden gestoken. Een aanpassing aan de Eperweg (N309) kost vast geen 27 miljoen zo wordt geredeneerd. Oldebroek heeft haar zinnen ook al enkele jaren op een rondweg gezet.
Ondertussen zijn de ondernemers en veel inwoners in`t Harde het goed zat dat er nog steeds niks is gedaan met het totaal verpauperde winkelcentrum. Men moet in Elburg nu niet denken dat we ons als ondernemers tegen elkaar uit laten spelen door de vraag wáár die rondweg moet komen.” Bij hun verschil van inzicht over het tracé zijn de ondernemers en de Ondernemersvereniging dat in ieder geval roerend met elkaar eens.

Klik op “lees meer” voor het gehele artikel.
CDA Statenfractie wil totaaloplossing Rondweg ’t Harde
’t HARDE – Vandaag, woensdag 26 januari, vergadert de commissie Mobiliteit en Economische Zaken over de ‘Verkenning N309 ’t Harde’. Het voorstel is om een milieu effectrapportage (MER) uit te voeren voor diverse varianten, inclusief onderzoek naar de meerwaarde van het opwaarderen van de huidige weg. De afgelopen weken heeft het CDA regelmatig gesprekken gehad in zowel Oostendorp als ’t Harde over het voorstel ‘Verkenning N309 ’t Harde’. Tijdens deze gesprekken met zowel het college als diverse leden van actiecomité RondwegNee is de lokale situatie goed duidelijk geworden. Ook de informatieavond heeft zicht gegevens op de gevoelens vanuit de samenleving in de gemeente Elburg.

CDA-Statenlid Jan Hutten: “Als oud Wezeper ken ik de huidige situatie goed. Ook zijn mijn contacten met Elburg kort, wat handig is om snel informatie te krijgen. Uit alle gesprekken is mij duidelijk geworden dat de inwoners het voorstel om meer varianten in een MER-studie te onderzoeken ondersteunen. De CDA-Statenfractie heeft hier in het voortraject nadrukkelijk op aangedrongen. Gedeputeerde Staten hebben deze wens op een extra grondige check overgenomen.”
Uit het voorstel is duidelijk dat de aanpassingen bij de aansluiting A28-N309 op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor lijkt draagvlak. Ook zijn er voldoende middelen om een rondweg ’t Harde (in welke variant ook) te betalen. Waarbij het CDA niet uitsluit dat de opwaardering van de bestaande weg probleemoplossend kan zijn, waarbij ook de lokale middenstand een goede boterham kan blijven verdienen.
Wel is er een probleem in de financiering van de rondweg bij Oostendorp. Voor deze rondweg (kosten tussen de € 14,5 en € 16,5 miljoen) is in het huidige budget geen ruimte meer beschikbaar. Voor beide kernen gelden leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen. De CDA-Statenfractie vindt dat na een gedegen MER-procedure zowel verbeteringen bij/in ’t Harde als Oostendorp doorgevoerd moeten worden. Het CDA wil tijdens de coalitieonderhandelingen de financiering van het totale traject inbrengen tijdens de onderhandelingen. Het CDA vindt dat binnen het mobiliteitsbudget 2011-2015 hiermee rekening gehouden moet worden.

VVD Gelderland: Variant 2 geen goede optie voor rondweg ’t Harde
‘T HARDE – De Gelderse VVD-fractie wordt niet enthousiast van variant 2 voor een mogelijke rondweg om ’t Harde. Volgens de partij is een rondweg kort om ’t Harde aan de oostzijde geen goede oplossing.

De VVD is blij dat het opwaarderen van de Eperweg ook in het komende onderzoek betrokken wordt. VVD-Statenlid Anja Prins: “In eerste instantie had het college van Gedeputeerde Staten een voorkeursvariant uit willen spreken. De VVD heeft erop aangedrongen om toch eerst een Milieueffectrapportage (MER) te doen en wij wilden nadrukkelijk dat ook de optie van het opwaarderen van de bestaande weg daarin zou worden meegenomen. Een bijkomend voordeel van de MER-studie is dat er een nieuwe berekening wordt gemaakt van de verkeersbewegingen, waardoor er een actueler beeld ontstaat.”

Ook de effecten van de nieuwe N302 bij Harderwijk, de verkeersprognose van de Provincie Flevoland en de gevolgen voor de gemeente Oldebroek, worden bij de studie betrokken. De VVD dringt erop aan dat ook de sociaal-economische gevolgen (de gevolgen voor de plaatselijke middenstand) in beeld worden gebracht. Prins: “Voor de VVD is het duidelijk dat er een oplossing moet komen voor de leefbaarheidsproblemen. Het verplaatsen van het probleem is voor ons echter geen oplossing; daardoor lijkt ons de voorgestelde oplossingsvariant Kort Oost (variant 2) geen goede oplossing”.

De aanvullende MER-studie heeft nauwelijks gevolgen voor de totale doorlooptijd van het traject. Een voordeel is nog, dat de nieuwe studie mogelijk ook tot meer draagvlak bij de bevolking leidt, als er straks een keuze gemaakt moet worden.

De onderzoeken houden in dat aanpassing van de huidige Eperweg en van de rondwegvarianten 2 en 5, aan de oostzijde kort en wat ruimer om ‘t Harde, milieueffectrapportages krijgen. Over een jaar moet blijken wat van die overgebleven varianten de beste optie is voor ‘t Harde. Los van de rondwegdiscussie wordt in ‘t Harde de aansluiting van de Eperweg op de snelweg A28 aangepakt voor 6 miljoen euro. Er komen onder meer verkeerslichten; realisatie hiervan kan naar verwachting plaatsvinden in 2013.

Voor de VVD staat voorop dat ook de eventuele financiële gevolgen goed in beeld moeten komen. Het huidige budget is niet toereikend. De VVD zal zich sterk maken voor de benodigde financiële ruimte zodat de voorgestelde verbeteringen bij ‘t Harde én Oostendorp kunnen worden waargemaakt.

Prins: “De afgelopen coalitieperiode is er té weinig geïnvesteerd in mobiliteit. Als het aan de VVD ligt zal dat na de verkiezingen zeker gaan veranderen. Investeren in mobiliteit is één van de kerntaken van de provincie en daar mag wat ons betreft, niet op bezuinigd worden!”