gemeente-elburg-logo’t HARDE – De raad komt naar u toe. Dit jaar vergaderen raad en raadscommissie van Elburg een aantal keer in de verschillende dorpskernen. Woensdag 12 junibezoekt de gemeenteraad de kern ’t Harde. De commissie Algemene bestuurszaken vergadert dan in het MFC. Op de agenda staat de voorjaarsnota.

Met de voorjaarsnota geeft de gemeenteraad op hoofdlijnen aan hoe de begroting voor 2014 er uit komt te zien. Hierin kunt u dus zien welke bezuinigingen voor 2014 en verder op stapel staan. In totaal moet de gemeente bijna 9 ton bezuinigen. Voorstellen van het college om dit te bereiken zijn onder andere bezuinigingen op jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg, beëindiging gymvervoer, onderhoud wegen en groen, verlaging subsidie museum en op personeel.

  • Begroting en jaarrekening Regio Noord Veluwe
  • Begroting en jaarrekening GGD Noordoost Gelderland
  • Begroting en jaarrekening Veiligheidsregio Noordoost Gelderland

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. M.u.v. de bestemmingsplannen kunt u over alle onderwerpen mee praten en uw mening geven.

Via www.elburg.nl/Bis zijn de agenda en de achterliggende stukken te raadplegen. Deze liggen ook ter inzage in het infocentrum van het gemeentekantoor te Oostendorp. Voor informatie kunt u bellen met de griffier, tel. 688688.