gemeente-elburg-logo‘T HARDE – · Ontwikkelaar Centrumplan ’t Harde BV heeft bericht dat er een overeenkomst is gesloten met een concrete gegadigde voor de vestiging van de tweede supermarkt. De vereiste Omgevingsvergunning is inmiddels verleend en ligt vanaf 1 juli 2015 ter inzage.

  • – De ontwikkelaar heeft de voorbereidende werkzaamheden al getroffen, zoals het verlenen van een opdracht aan:
    • – de notaris voor het passeren van alle akten van eigendomsoverdracht,
    • – het aannemingsbedrijf voor het inplannen van de uit te voeren werken op het gebied van grondverzet,
    • – de Nutsbedrijven voor het inplannen van de nodige te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de nutsvoorzieningen e.d.

Na de bouwvakvakantie zal er daadwerkelijk worden gestart met het bouwrijpmaken van het plangebied: de fundering van de voormalige opstallen wordt verwijderd, riolering wordt aangebracht, wegen en nutsvoorzieningen worden aangelegd etc.