gemeente-elburg-logoELBURG – Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat bij besluit van 7 januari 2014 het wijzigingsplan “Wijziging bestemmingsplan ’t Harde 2009”, met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, overeenkomstig artikel 14.7.1. sub d en artikel 25.7.1. sub d van de planregels van het bestemmingsplan “’t Harde 2009” ten behoeve van de planologische inpassing van de voorgenomen reconstructie van de Eperweg (N309) ter hoogte van de percelen Eperweg 92, 94 en 95, is vastgesteld.

Het besluit tot vaststelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 22 januari 2014 tot en met 4 maart 2014 voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) en kunnen gedurende deze periode worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl; onder: Bekendmakingen; Bestemmingsplan en tevens op de landelijke website:

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze bij burgemeester en wethouders hebben ingebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het wijzigingsplan en het besluit ter inzage zijn gelegd, gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op genoemd postadres.

Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan “’t Harde 2009” treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn, door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.