’t HARDE – Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland willen de provinciale weg N309 (Eperweg) door ’t Harde in de toekomst verleggen naar de oostzijde van het dorp. Dat is de uitkomst van de in 2010 gestarte verkenning naar oplossingen voor de situatie in ’t Harde en Oostendorp. GS willen de rondweg stapsgewijs realiseren. Eerst wordt de aansluiting van de N309 met de A28 aangepakt. Daarnaast voert de provincie een milieueffectrapportage (m.e.r.) uit naar de effecten van zowel een oostelijke als een ruimere oostelijke rondweg (oplossingen 2 en 5 uit de verkenning) en van aanpassing van de huidige Eperweg door ’t Harde (oplossing 1). Op basis van de resultaten van de milieueffectrapportage nemen Provinciale Staten in 2012 een definitief besluit over een rondweg bij ’t Harde. Verder vragen GS aan Provinciale Staten om alvast geld te reserveren voor een rondweg bij Oostendorp (oplossing 2a of 2b). Op dinsdagavond 18 januari organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over de voorkeursoplossing in MFC Aperloo in ’t Harde.

In 2010 startte de provincie Gelderland een verkenning hoe de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in ’t Harde en Oostendorp het beste kunnen worden aangepakt. De verkenning gebeurde op initiatief van Provinciale Staten die 27 miljoen euro reserveerden voor verkenning en realisatie. In totaal onderzocht de provincie vijf oplossingsrichtingen. Uit de studies blijkt dat de benoemde bereikbaarheidsproblemen met alle alternatieven kunnen worden opgelost. Ook kan een rondweg worden gecombineerd met aanpak van het centrum van ’t Harde, in samenwerking met de gemeente Elburg. Oplossing 2 (een oostelijke rondweg om ’t Harde) haalt veruit het meeste verkeer uit de kern. Bovendien tast deze oplossing minder natuur aan dan de andere rondwegopties. Dat maakt oplossing 2 tot de meest logische oplossing. Wettelijke regelingen voor onder andere Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verplichten namelijk om bij gelijke geschiktheid het meest natuurvriendelijke alternatief te kiezen. Uit de verkenning bleek ook dat een ruimere oostelijke rondweg om ’t Harde (oplossing 5 in combinatie met afsluiting van de Eperweg tussen ’t Harde en Oostendorp) evengoed de problemen oplost en beter inpasbaar is in het landschap. Oplossing 1 (opwaardering van de huidige N309) haalt uiteraard vrijwel geen verkeer uit de kernen maar is wel het beste voor landschap en natuur. Daarom wil de provincie zowel oplossing 2, 5 als 1 nader onderzoeken in een milieueffectrapportage. Op basis van de resultaten kan een definitieve keuze worden gemaakt voor de rondweg ’t Harde en – als het geld hiervoor beschikbaar is – voor een voorkeursoplossing voor Oostendorp (2a of 2b).

 

Informatiebijeenkomst 18 janurari
Op dinsdag 18 januari 2011 organiseert de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeente Elburg een informatiebijeenkomst in MFC Aperloo in ’t Harde (Stadsweg 27). Gedeputeerde Marijke van Haaren en wethouder Henk Wessel lichten dan het voorkeursalternatief en de gevoerde onderzoeken toe. De bijeenkomst start om 19.30 uur (zaal open: vanaf 19.00 uur).
Vervolg besluitvorming

Provinciale Staten behandelen het voorstel van Gedeputeerde Staten in de commissievergadering van 26 januari 2011 (met inspreekmogelijkheid). Op 16 februari behandelen PS het voorstel vervolgens in hun algemene vergadering. Als PS akkoord zijn met het voorstel, werkt de provincie de aangepaste aansluiting N309-A28 uit in een wegontwerp; realisatie hiervan kan naar verwachting plaatsvinden in 2013. Voor de rondweg ’t Harde start de provincie in 2011 een milieu-effectrapportage en wordt een inpassingsplan opgesteld. Doel is om het uiteindelijke inpassingsplan voor de rondweg in 2012 ter inzage te leggen voor inspraak.
Meer informatie
Een kaart met alle oplossingsrichtingen en de concept-onderzoeksrapportages zijn te vinden via de internetsite www.gelderland.nl/n309