Tijdens de commissievergadering van 8 januari stond het ontbinden van de overeenkomst Centrumplan ’t Harde op de agenda. Hierbij wordt de grond terug gekocht van de projectontwikkelaar voor een bedrag van € 925.000,-. VVD Elburg wil voor de sloop van het laatste stukje van het oude winkelcentrum op ‘t Harde antwoord krijgen van wethouder Polinder (SGP) over wat de verdere plannen en consequenties zijn.

Wethouder Polinder kwam echter naar de commissievergadering met een onvoldoende onderbouwd plan. De VVD gaf aan geen goed overwogen standpunt in te kunnen nemen, als niet alle feiten op tafel worden gelegd. En juist daar wringt de schoen. Terugkoop is één, maar wat voor kosten komen er vervolgens nog om de hoek kijken? Hoe hoog zijn de sloopkosten en de kosten voor het bouwrijp maken van het terrein?

Daarnaast is onduidelijk of de gemeente planschadevergoedingen moet betalen. De gemeente kan bij de ontbindingsovereenkomst een schadevergoeding opnemen. Een aantal ondernemers heeft al een schaderapport opgesteld en dit gepresenteerd aan de gemeente. “Dan moet u bij de projectontwikkelaar zijn” aldus de wethouder, terwijl de gemeente juist deze projectontwikkelaar er tussenuit haalt.

Verder heeft de VVD nog veel vragen of het vervolg. Tot op heden is gebleken dat er onvoldoende belangstelling is van detaillisten. Op de vragen gesteld door de VVD fractie had de wethouder (nog) geen antwoord. Het bevreemdt de VVD-fractie dat de coalitiepartijen ondanks alle onduidelijkheden bereid zijn in te stemmen met het plan.