‘T HARDE – Burgemeester en wethouders van gemeente Elburg maken overeenkomstig artikel 7.17 eerste lid van de Wet Milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gericht op het inwerking hebben van een pluimveehouderij en het hebben van een akkerbouwbedrijf op de percelen Stadsweg 22 en 24 te ‘t Harde, er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Aanmeldingsnotitie

Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage is de voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit toetsing van de door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie, ingediend door Van Westreenen, volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom op 22 maart 2017 besloten dat er daarom geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Inzien

Van 29 maart 2017 tot en met 9 mei 2017 ligt het besluit en de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ter inzage. Wanneer u stukken in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl

Reageren

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbenden kunnen binnen de bovenstaande termijn een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg. Andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wabo voor de betreffende activiteit.