gemeente-elburg-logo‘T HARDE – Het college van burgemeester en wethouders heeft op verzoek van de gemeenteraad een feitenrelaas met conclusies en aanbevelingen laten opstellen over de ontwikkelingen rond het winkelcentrum ’t Harde. Deze informatie is door het college vastgesteld en ter bespreking aangeboden aan de gemeenteraad. Volgens wethouder Jan Polinder (SGP) hebben de leerpunten van dit project al geleid tot verbeteringen: “Nieuwe projecten hebben hier profijt van. Wel hebben inwoners van ’t Harde lang moeten wachten op de ontwikkelingen. Zij bleven aan het begin van het project en tijdens het bouwproces op sommige momenten verstoken van informatie.”

Op verzoek van de begeleidingscommissie Centrumplan ’t Harde, bestaande uit raadsleden, heeft het college van burgemeester en wethouders een evaluatierapport op laten stellen naar aanleiding van het project Centrumplan ’t Harde. Wethouder Jan Polinder meent dat de samenloop van omstandigheden voor dit plan slecht uitpakte: “Voor de economische recessie heerste de opvatting dat projectontwikkelaars het bouwen van een nieuw winkelcentrum met woningen altijd zien als een grote kans. Dit plan kende vele tegenslagen en daar hebben wij als gemeente van tevoren onvoldoende rekening mee gehouden. Hoofdoorzaak van de grote vertraging betreft de economische crisis. Ook de eigendomsverhoudingen – niet één grote eigenaar maar veel winkeliers en particulieren – hebben geleid tot vertraging, vanwege de langdurige onderhandelingen.”

Marktpartijen

Het centrumplan ’t Harde is uitgevoerd door marktpartijen. De gemeente kende tijdens het hele traject een faciliterende en kader stellende rol. In het begin van het ontwikkelingsproces (zo’n 10-15 jaar geleden) leidde een veranderende visie op de omvang van het plan tot grote vertraging.

Daarna had de ontwikkelaar van het winkelcentrum – UWOON – te maken met gewijzigde regelgeving. Zij mochten niet langer winkels ontwikkelen. Hierdoor moesten zij dit aandeel in het plan overdragen aan een commerciële ontwikkelaar.

“Het project was van de marktpartijen. Daarom was de communicatie tijdens de uitvoering van het bouwproject neergelegd bij de ontwikkelaars,” zegt wethouder Jan Polinder. “Toch bleven verschillende partijen naar de gemeente wijzen, terwijl die er niet over ging.”

Een ander leerpunt voor de gemeente is dat bij een (her)ontwikkeling van een ‘gevoelig’ gebied er in een vroeg stadium met de belanghebbende partijen een visie op de gewenste totale ontwikkeling wordt opgesteld. In een dergelijk proces moet de communicatie naar de inwoners en de betrokkenheid van de omwonenden (niet alleen de direct betrokkenen) voortdurend aandacht krijgen. Dat is niet alleen om draagvlak te creëren maar ook om plannen op tijd bij te kunnen stellen.