ELBURG – Het college van burgemeester en wethouders is voornemens hogere geluidswaarden vast te stellen voor de nieuw te bouwen appartementen binnen het plangebied winkelcentrum ’t Harde, zoals dat is opgenomen in het ontwerp van het ‘bestemmingsplan winkelcentrum ’t Harde van de gemeente Elburg’. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gelijktijdig met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Uit het akoestisch onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het bestemmingsplan, blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door de Eperweg de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting overschrijdt. Om de appartementen te kunnen realiseren moeten hogere waarden worden vastgesteld.
Op grond van het bepaalde in het Wet geluidhinder ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken voor belanghebbenden met ingang van woensdag 31 maart gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis. De stukken kunnen iedere werkdag van 8:00 uur tot 12:30 uur worden ingezien. De stukken zijn ook op afspraak buiten genoemde tijden in te zien. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen via internet (www.elburg.nl, Bekendmakingen, Bouwen & Milieu, Wet geluidhinder).
Zienswijzen kunnen belanghebbenden binnen voornoemde termijn schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Tevens is het mogelijk zienswijzen mondeling in te brengen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied globaal omsloten door de Eperweg, Sportlaan, en de Singel te ’t Harde.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer G. Wagenaar (0525-688643), van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.