‘T HARDE – De provincie Gelderland organiseert houdt maandag 19 november een inloopbijeenkomst over de N309 ’t Harde en Oostendorp in MFC Aperloo aan de Stadsweg 27 in ’t Harde. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het tracébesluit dat Gedeputeerde Staten op dinsdag 13 november nemen.

De provincie heeft het milieueffectonderzoek (m.e.r.) naar twee oostelijke tracés en opwaardering van de huidige weg door ’t Harde afgerond. Binnen het m.e.r. zijn diverse onderzoeken gedaan naar de gevolgen van de N309 voor mens, milieu, natuur en verkeer. In het Milieueffectrapport (MER) zijn de resultaten van het m.e.r. beschreven. Op basis van deze resultaten is een tracékeuzenotitie opgesteld, met daarin het voorkeursalternatief. Hier nemen GS op 13 december een besluit over.

Tijdens de bijeenkomst geven medewerkers van de provincie een toelichting op het tracébesluit en wordt het voorontwerp-inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) van de gekozen oplossing gepresenteerd. Wij nodigen eenieder van harte uit om aanwezig te zijn en te reageren op de tracékeuze en het voorontwerp-inpassingsplan. De inloopbijeenkomst is van 17.00 tot 20.30 uur. De komende maanden wordt het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-inpassingsplan afgerond. In het MER worden de resultaten van de gedane onderzoeken beschreven. Het inpassingsplan, een provinciaal bestemmingsplan, maakt de aanpassingen planologisch-juridisch mogelijk.

In de eerste helft van 2013 besluiten Provinciale Staten definitief over het MER en het ontwerp-inpassingsplan. Info: www.gelderland.nl/n309