In het kader van de reconstructie van de Eperweg in ’t Harde heeft de Provincie Gelderland enkele waardevolle bomen gekapt. Deze bomen stonden ter hoogte van het nieuwe winkelcentrum in ’t Harde. Voor de kap van deze bomen was geen ontheffing nodig: ze stonden abusievelijk niet op de in 2013 vastgestelde Groene kaart.
Wethouder Rien Boukema (EB): “Deze bomen zijn onbedoeld niet op de Groene kaart gekomen. Daardoor kon de Provincie deze bomen zonder ontheffing kappen. Wij hebben vernomen dat sommige burgers dit erg jammer vinden en niet begrijpen waarom voor deze bomen geen ontheffing nodig was. Ik betreur het dat dit is gebeurd.”
De reden dat deze bomen niet op de Groene kaart zijn verwerkt betreft een misverstand. Op grond van de vastgestelde criteria hadden de bomen op de Groene kaart moeten staan. Tijdens de inventarisatie zijn deze bomen per abuis niet geïnventariseerd.
Ontheffing
Het is maar zeer de vraag of deze bomen met een vermelding op de Groene kaart niet zouden zijn gekapt. Wanneer de provincie hier een ontheffing voor zou aanvragen, dan had het college naar alle waarschijnlijkheid deze afgegeven. Rien Boukema: “Het algemene belang van een goede en veilige verkeerssituatie is nu eenmaal groter dan het behoud van de individuele boom. Dit alles laat onverlet dat wij het betreuren dat wij hiervoor geen bestuurlijke afweging hebben kunnen maken. Dat gebeurt dan volgens een procedure waarbij de burger eveneens de gelegenheid krijgt om zijn of haar zienswijzen in te brengen tegen het kappen van de bomen.”

Vorig jaar is de nieuwe Bomenverordening 2013 (inclusief Groene kaart) in werking getreden. Op de Groene kaart met bijbehorend register zijn boomzones, boomstructuren en solitaire bomen opgenomen waarvoor een ontheffing voor het kappen moet worden aangevraagd. De Groene kaart is het resultaat van een uitgebreide inventarisatie die een aantal maanden in beslag heeft genomen. Aan de hand van vooraf vastgestelde criteria is beoordeeld welke boom, boomzone of –structuur beschermenswaardig is en waarvoor een kapontheffing zou moeten gelden. Het voordeel van dit nieuwe beleid is dat dat burger in veel minder gevallen een ontheffing hoeft aan te vragen, omdat de individuele afweging al bij de inventarisatie heeft plaatsgevonden. Een dergelijke aanpak heeft echter wel tot gevolg dat indien bomen (om wat voor reden dan ook) niet op de Groene kaart staan, deze ook niet worden beschermd door de Bomenverordening en dus zonder ontheffing kunnen worden gekapt. Dit geldt voor alle particuliere bomen (inclusief Provinciale bomen). Overigens staan de gemeentelijke bomen niet op de Groene kaart. Voor deze bomen geldt wel dat –vanaf een bepaalde omtrek- een ontheffing noodzakelijk is.


Video: Frank van Hattem