ELBURG – Het burgerinitiatief van het Comité Rondweg Nee heeft tot resultaat gehad dat uiteindelijk na stevig aandringen door het CDA een besluit werd genomen door de gemeenteraad van Elburg.

In dit besluit spreekt de raad uit dat het voorstel van Gedeputeerde Staten om nader onderzoek te doen naar de tracés 1, 2 en 5 voor wat betreft de milieueffecten wordt gesteund. Ook wordt het voorstel om de aansluitingen van de A28 op de N309 versneld aan te pakken wordt toegejuicht, evenals het besluit om ook Oostendorp in het vervolgonderzoek mee te nemen.

De toezegging van Gedeputeerde Van Haren dat ook nader onderzoek wordt gedaan naar de sociale en economische gevolgen van de diverse nog in beeld zijnde varianten voor de kern ’t Harde werd door de raad in dank aanvaard. De gemeenteraad wil deze aspecten zeker laten meewegen bij de uiteindelijke keuze voor een tracé.

Lyda Sneevliet (CDA) dwong door het indienen van een motie deze besluitvorming af: “We worden nu weer een traject in gerommeld. Het is zaak dat de raad een helder besluit neemt, waar het college mee de boer op kan”. Uiteindelijk werd de motie van het CDA omgezet in een raadsbesluit dat unaniem werd gesteund. Ook complimenteerde raadslid Sneevliet het Comité Rondweg Nee met haar goed getimede burgerinitiatief. Dit was de aanzet tot het besluit van de raad over dit heikele onderwerp.