’t HARDE – Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de raad van de gemeente Elburg op 31 januari 2011 het bestemmingsplan “’t Harde 2009” gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het moderniseren, actualiseren en samenvoegen van verschillende geldende bestemmingsplannen in één bestemmingsplan voor de bestaande kern ’t Harde. Het winkelcentrumgebied en het gebied Heidezoom zijn hiervan uitgezonderd; daarvoor worden/zijn afzonderlijke bestemmingsplannen in procedure gebracht.

De wijzigingen die door de raad in het bestemmingsplan zijn opgenomen ten opzichte van het ontwerpplan zoals dit ter inzage heeft gelegen, hebben betrekking op de bestemming van de percelen: Industrieweg 16 (gasreduceerstation), Wolkamerweg 40 (sportschool) en een speelterrein aan de Fennenkampweg. De wijzigingen in de planregels hebben betrekking op: Artikel 1 Begrippen (1.58), Artikel 3 Bedrijf (3.6 sub a.2 en a.3), Artikel 24 Verkeer – Verblijfsdoeleinden (24.1 sub a) en Artikel 25 Wonen (25.2.1 sub h en 25.6 sub b.3).

Met ingang van woensdag 16 februari 2011 liggen het raadsbesluit c.a. en het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken (tot en met 29 maart 2011) voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) te Elburg. Ook kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website, onder bekendmakingen; ruimtelijke ontwikkeling; bestemmingsplannen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan in elektronische vorm ook raadplegen op de landelijke website.
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, gedurende de termijn van zes weken, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Tevens kan in die periode door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen die de raad in het bestemmingsplan heeft opgenomen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.