gemeente-elburg-logoHet college is voornemens door toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub a van de Wet op de ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Heidezoom 2010” te wijzigen ten behoeve van het bouwen van drie twee-onder-één kapwoningen aan de Buntgraslaan te ‘t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 8686 (gedeeltelijk) en 8689.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 oktober 2015 tot en met 24 november 2015 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (themabalie Vergunningen) en kunnen gedurende deze periode worden geraadpleegd via:
• de gemeentelijke website: www.elburg.nl/Bekendmakingen/Bestemmingsplan
• de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.WPBUNTGRASLAAN-ONT1

Gedurende deze periode kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en
wethouders. Omtrent het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met mevrouw J. de Graaf-Boonen, medewerkster van domein Ruimte, telefoon
0525-688688. Het niet of niet tijdig naar voren brengen van zienswijzen, kan er in een later stadium
toe leiden