ELBURG – Na het besluit van de gemeenteraad in juni om het bestemmingsplan Centrum ’t Harde gewijzigd vast te stellen, is door zeven personen beroep ingesteld bij de Raad van State tegen dit besluit. Van deze zeven personen hebben er vier tevens een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State.Door deze verzoeken wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort en kunnen geen omgevingsvergunningen voor het plan worden afgegeven. Dit betekent dat met geen enkele bouwactiviteit gestart kan worden, zolang de voorzieningenrechter hier nog geen uitspraak over heeft gedaan.

Wethouder Jan Polinder is zwaar teleurgesteld in het huidige verloop van de procedure. ‘Het bestemmingsplan is deels aangepast naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen en daarmee hoopten wij de bezwaren van een aantal indieners te kunnen wegnemen. Ook tijdens de beroepstermijn zijn er diverse gesprekken tussen de gemeente, ontwikkelaars en de indieners van de zienswijzen gevoerd om tot elkaar te komen. Ik kan enigszins begrip opbrengen voor de personen die beroep hebben ingesteld, voor zover deze in de directe leefomgeving van het centrumplan wonen. Ik kan echter geen begrip opbrengen voor een aantal personen die puur in het kader van het eigen financiële belang, het plan op dit moment tegenstaan. Uiteindelijk is de bevolking van ’t Harde hiervan de dupe. De komende periode zal uitwijzen of de werking van het bestemmingsplan opgeschort blijft, of dat alsnog op korte termijn gestart kan worden met de bouw.’

Het centrumplan in ’t Harde valt onder de werking van de Crisis- en Herstelwet en daarmee moet de Raad van State binnen een half jaar na de beëindiging van de beroepstermijn een uitspraak doen over de zeven ingediende beroepsschriften. De uitspraken op de vier ingediende verzoeken om een voorlopige voorziening zullen naar verwachting binnen twee maanden worden gedaan. Worden de vier verzoeken afgewezen dan kunnen de ontwikkelende partijen UWOON en ABP alsnog -vooralsnog op eigen risico (zolang nog niet op de beroepen is beslist)- starten met de bouw van (een deel) van het centrumplan.

{plusone}