Gedeputeerde Staten kiezen voor opwaarderen van de N309 (Eperweg) door ’t Harde. Een aantal gerichte aanpassingen is voldoende om ook bij een toename van het verkeer de doorstroming te garanderen. Een rondweg om het Gelderse dorp is daarmee voorlopig van de baan. Maandag 19 november 2012 organiseert de provincie een inloopbijeenkomst over het besluit.

Gedeputeerde Conny Bieze: ‘Ik ben blij dat er een duurzame oplossing komt voor de verkeersproblemen in ’t Harde. Met de opwaardering van de N309 wordt de weg veiliger en stroomt het verkeer beter door. We nemen extra maatregelen om de geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken. Een rondweg is niet nodig, maar ook niet haalbaar vanwege de natuurwetgeving.’

De provincie had aanvankelijk drie mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen in ’t Harde in beeld: opwaardering van de Eperweg, een oostelijke en een ruimere oostelijke rondweg om het dorp. Onderzoek door de provincie heeft uitgewezen dat het voorlopig niet nodig is om een rondweg aan te leggen. De huidige situatie biedt genoeg mogelijkheden om met een aantal gerichte aanpassingen de doorstroming in stand te houden. Dit geldt ook voor het scenario dat uitgaat van een maximale verkeersgroei op de weg.

Een belangrijke reden voor het afvallen van de oostelijke en ruimere oostelijke rondweg is dat beide oplossingen ten koste gaan van beschermd natuurgebied (Natura2000). Omdat er een goed alternatief bestaat voor een rondweg – opwaarderen van de huidige N309 – is het vrijwel uitgesloten dat de Raad van State akkoord gaat met deze aantasting van natuur.

De maatregelen voor de opwaardering van de N309 omvatten o.a.:
uitbreiding van de opstelcapaciteit bij de kruispunten met de Burgemeester Ulco de Vriesweg, de Bovendwarsweg en de Wolkamerweginstallatie van verkeerslichten bij de kruispunten van de N309 met de N308, de Wolkamerweg en de Burgemeester Ulco de Vrieswegmiddenberm in de Eperweg, waardoor op een aantal kruispunten niet meer linksafgeslagen kan worden.Met deze maatregelen biedt de N309 voldoende capaciteit om het verkeer bij hoge verkeersgroei tot 2025-2030 goed af te handelen.

De verwachte groei van het verkeer op de N309 zorgt er wel voor dat bewoners langs de weg te maken krijgen met meer verkeerssgeluid. De provincie neemt daarom extra maatregelen om de verwachte overlast tegen te gaan, zo krijgen meer woningen gevelisolatie. Daarmee het geluid binnen de geldende normen. Overigens zou het verkeersgeluid ook bij de afgevallen rondwegen een punt van aandacht zijn. Dankzij een rondweg zou weliswaar het verkeersgeluid op de huidige weg afnemen. Daartegenover staat dat mensen buiten het dorp met meer geluid te maken krijgen, omdat daar een nieuwe weg moet worden aangelegd.

Hoewel een rondweg voorlopig van de baan is, houdt de provincie op verzoek van de gemeente Elburg de mogelijkheid open om deze in de toekomst alsnog aan te leggen. Provincie en gemeente hebben afgesproken om vóór het eerstvolgende grote onderhoud aan de weg (over maximaal negen jaar na realisatie) de situatie op de N309 nog eens onder de loep te nemen. Mochten de verkeerscijfers dan uitwijzen dat een rondweg toch echt noodzakelijk lijkt, dan nemen beide overheden deze mogelijkheid serieus in overweging.

Provinciale Staten hebben begin 2011 ook gevraagd een onderzoek te doen naar de verkeersproblemen op de N309 door Oostendorp. Uit de door de provincie verrichte milieueffectrapportage blijkt dat ook voor Oostendorp een aantal gerichte aanpassingen voldoende is om doorstroming te garanderen – ook bij een groeiende hoeveelheid verkeer. Een rondweg om Oostendorp is hiermee van de baan.

De komende maanden wordt het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-inpassingsplan afgerond. In het MER worden de resultaten van de gedane onderzoeken  beschreven. Het inpassingsplan, een provinciaal bestemmingsplan, maakt de aanpassingen planologisch-juridisch mogelijk. In de eerste helft van 2013 besluiten Provinciale Staten definitief over het MER en het ontwerp-inpassingsplan. Dan wordt ook duidelijk of er geld beschikbaar komt voor de maatregelen bij Oostendorp.

De provincie organiseert op maandag 19 november 2012 een inloopbijeenkomst over het project. Er kunnen dan vragen worden gesteld over het besluit van Gedeputeerde Staten. Ook kan het voorontwerp-inpassingsplan alvast worden bekeken.

Locatie: MFC Aperloo, Stadsweg 27, ’t HardeTijdstip: 17.00 tot 20.30 uur