De werkgroep ’t Harde Vooruit zal op 11 juli a.s. om 19.30 u. in Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc haar plan aanbieden aan het Dorpscomité Op ’t Harde, dat op haar beurt het plan aanbiedt aan de wethouder van wijkgericht werken, mevrouw José Oosthoek onder de toeziende ogen van B&W, raadsleden, werkgroepsleden, St.Wiel, WZU, Gelders Landschap en Kastelen en andere ‘stakeholders’.

Wat is de ziel van ’t Harde? Met deze vraag sloot onze vorige burgemeester Frans de Lange zijn speech af die hij hield bij één van de dorpsavonden op ’t Harde. Voor het Dorpscomité Op ’t Harde reden om de handschoen op te pakken en het initiatief te nemen om te komen tot een dorpsplan.

Het startsein voor dit Dorpsplan is op 26 november 2015 gegeven door het samenstellen van een werkgroep ’t Harde Vooruit. Vervolgens is een groep van ruim 20 enthousiaste inwoners van ‘t Harde onder het motto ’t Harde Vooruit aan de slag gegaan en hebben het proces vorm en inhoud gegeven met als doel te komen tot een dorpsplan. Een plan opgesteld vanuit een breed gedragen visie over de toekomst van ‘t Harde. Een visie waarin richting wordt gegeven aan hoe het dorp en de omgeving er de komende jaren uit zouden moeten zien. Een plan waarin staat wat Hardenezen willen behouden en versterken en hoe Hardenezen willen wonen en werken, recreëren en ontspannen. Als input voor het plan zijn er dorpsavonden geweest, zijn vele inwoners geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst en is volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden van social media.

In dit Dorpsplan staan onder andere een samenvatting van de kenmerken en kwaliteiten van het dorp, een toekomstvisie voor het dorp en buitengebied, de voorgestelde initiatieven en een prioriteitsplanning.

Met dit Dorpsplan leveren de inwoners van ‘t Harde input voor de omgevingsvisie van de gemeente Elburg die in het kader van de nieuwe omgevingswet (2019) vastgesteld moet worden. Ons Dorpsplan staat dan ook niet op zichzelf, maar kan als leidraad worden gezien voor de gemeentelijke aanzet voor wat betreft de omgevingsvisie.

De werkgroep hoopt dat de inwoners van ’t Harde zich herkennen in dit plan, het zullen omarmen en het Dorpscomité zullen steunen bij de verdere uitvoering van het plan.

Het Dorpsplan is vanaf 11 juli in digitale vorm beschikbaar via de websites http://www.thardevooruit.nl  en http://www.dorpscomiteoptharde.nl. Er zijn enkele papieren exemplaren op aanvraag beschikbaar via het Dorpscomité Op ’t Harde.